•  
  •  
  •  

 

 

Организация на учебния ден

В училището са сформирани полуинтернатни групи (ПИГ), в които учениците получават подготовка от квалифицирани учители. Организирането на дневния режим позволява да се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на учениците.

 

Това е времето, когато учениците имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа, като едновременно с това е предвидено време за занимания по интереси, физически занимания и отдих.

 

Възпитателната работа в ПИГ е подчинена на общите цели на училището, но същевременно е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочени и към осмисляне на свободното им  време.

 

Училището разполага с два мултимедийни проектора, които се използват в заниманията.

 

Календар

 

Контакти