•  
  •  
  •  

 

 
  • Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

  • Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  

  • Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

 

 

Календар

 

Контакти