•  
  •  
  •  

 

 

Самостоятелна форма на обучение се провежда, когато има подадени  заявления до директора на училището по реда на чл.12, ал.2 на ЗПУО.

Учениците в самостоятелна  форми на обучение полагат изпити по всички предмети от действащия учебен план на съответния клас за дневна форма на обучение и според указанията на МОН.

Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии.

      1. Учениците имат право на не повече от три изпитни сесии за всеки предмет: две редовни и една поправителна сесия.

      2. Редовните изпитни сесии за учениците, които се обучават в самостоятелна се организират, както следва:

       - І-ва сесия – м.януари-м.февруари на текущата учебна година

       - ІІ-ра сесия – м. юни на текущата учебна година

       - Поправителната изпитна сесия за учениците, които се обучават в самостоятелна форма се организира през м. август или м. Септември на текущата учебна година.

 

Календар

 

Контакти